برچسب: موسیقی

۸ راه حفظ انگیزه در یادگیری موسیقی 6

8 راه حفظ انگیزه در یادگیری موسیقی

Visits: 12پپوشیده نیست که موسیقی دانان با کلمه “تمرین” آشنا هستند. از زمانی که شروع به یادگیری ساز خود می کنید تا زمانی که استاد می شوید ، مدام به شما گفته می شود...