دسته: سینتی سایزر

آشنایی و معرفی انواع سینتی سایزر های جدید

Synth Magic Quadra 0

معرفی Synth Magic Quadra برای kontakt

بازدیدها: 29. Synth Magic Quadra این لایبری Kontakt ، بر اساس سینتی سایزر کلاسیک 1978 ، بصورت پنل جلویی قابل برنامه ریزی است که همان پنل جلوی سینتی سایزر واقعی ARP Quadra را شبیه...